Sứ mạng, tầm nhìn, chính sách chất lượng

SỨ MẠNG

Giáo dục, nghiên cứu và sáng tạo để phát triển nhân loại bền vững

TẦM NHÌN

Vì sự phát triển con người và một thế giới hòa bình, hạnh phúc

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

1. Lãnh đạo và quản lý: bảo đảm hệ thống quản lý tinh gọn, minh bạch và dân chủ; liên tục rà soát và cải tiến nhằm quản lý rủi ro và tăng hiệu quả hoạt động;

2. Nguồn nhân lực: tuyển dụng, đào tạo, duy trì và phát triển nguồn nhân lực chuyên môn, có trình độ khoa học cao, liêm chính, chuyên nghiệp và trách nhiệm;

3. Tài chính, cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ thông tin: vận hành mô hình tài chính bền vững và minh bạch; đầu tư và phát triển cơ sở vật chất bảo đảm sự hiện đại, đầy đủ, chuyên sâu; đẩy mạnh chuyển đổi số để phát triển các dịch vụ thông minh, nhằm phục vụ kịp thời cho việc thực hiện các mục tiêu chiến lược trong từng giai đoạn phát triển;

4. Hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ: liên tục đổi mới sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu các bên liên quan; phát triển các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu đặc thù, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của địa phương, quốc gia và quốc tế;

5. Kết nối và phục vụ cộng đồng: truyền thông TDTU trong nước và quốc tế; liên tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác và mạng lưới trong và ngoài nước gồm doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, các trường đại học, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ để nâng cao vị thế, uy tín của Trường.

VĂN HÓA

Chất lượng và sự tin cậy

NGUYÊN TẮC ỨNG XỬ

Công bằng, Hiệu quả, Phụng sự

TDTU-Bac-Ton.jpg