Ban Giám hiệu

TS. Trần Trọng Đạo
Hiệu trưởng
TS. Võ Hoàng Duy
Phó Hiệu trưởng
TS. Đồng Sĩ Thiên Châu
Phó Hiệu trưởng